Komunikaty i ogłoszenia

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Brzeźnickiej

print

Burmistrz Miasta Bochnia na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Bochnia, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6422/10 o pow. 0,0020 ha, położonej w Bochni, przy ul. Brzeźnickiej, obj. KW Nr TR1O/00046252/7. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Krzęczków – os. św. Jana” w Bochni działkę obejmuje obrys o symbolu 3 KP- tereny obsługi komunikacji, oznaczone na rysunku planu symbolami 1-5 KP, z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację garaży oraz parkingów w tym jedno lub wielopoziomowych. Działka ponadto zlokalizowana jest w strefie ochrony archeologicznej oraz w zasięgu strefy buforowej obszaru wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Działka zabudowana jest garażem murowanym o pow. użytkowej 15,50 m2.

Przetarg odbędzie się 12 lutego 2018 r. w budynku Urzędu Miasta Bochnia, przy ul. Kazimierza Wielkiego 2 , pok. nr 100, o godz. 11:00.

Ustala się cenę wywoławczą w wysokości 20 000,00 zł, wadium 2 000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Miasta Bochnia nr 74 1240 1431 1111 0010 0293 1934 prowadzony w Pekao S.A. Oddział w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 9 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 08.02.2018 r. wpłata znajdowała się na rachunku Gminy Miasta Bochnia.

Przystępujący do przetargu będzie zobowiązany do podpisania oświadczenia, że zapoznał się z aktualną mapą zasadniczą obejmującą działkę będącą przedmiotem przetargu i, że znany mu jest stan faktyczny i prawny nieruchomości.

Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy powoduje przepadek wadium.

W przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn Burmistrz Miasta Bochnia zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Miasta Bochnia i w Biuletynie Informacji Publicznej

Dodatkowe informacje udzielane są w Wydziale GMiR Urzędu Miasta Bochnia, pok. nr 119, tel. 14 61 49 146, fax 14 611 83 99.

print

[LC]

Next article

Previous article

ZNAJDŹ NAS NA:

Kamery online
Zobacz bocheński Rynek

Kamery

Zmień strefę Miasto

Miasto

Zmień strefę Turystyka

Turystyka
Accessibility